نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

هنجارگریزی آوایی در مثنوی‌های سنایی 1396/07/02 16:02:58

نویسندگان : غلامرضا سالمیان سمیرا صمیمی فر
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فنون ادبی

برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در ایران 1396/07/02 15:12:35

نویسندگان : ابوالقاسم گل خندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : علوم و فنون نظامی

بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی و اثر بخشی گروهی 1396/07/02 12:09:19

نویسندگان : صادق ذکریائی هیرش سلطان پناه عادل فاطمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهره وری

Unusual cause of breast wound: postoperative pyoderma gangrenosum 1396/07/01 22:35:09

نویسندگان : Bahareh Abtahi-Naeini Fahimeh Bagheri Mohsen Pourazizi Mohammad Forozeshfard Ali Saffaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : International Wound Journal

Lupus and lupoid misnomer: issues and challenges 1396/07/01 22:30:02

نویسندگان : Mohsen Pourazizi Sattar Kabiri Ali Saffaei Bahareh Abtahi-Naeini
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : LUPUS

Looking beyond the cosmetic tattoo lesion near the eyebrow: Screening the lungs 1396/07/01 20:22:11

نویسندگان : Farahnaz Fatemi Naeini Mohsen Pourazizi Bahareh Abtahi-Naeini Ali Saffaei Fahimeh Bagheri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : journal of postgraduate medicine

Retinal Toxicity in Patients Treated With Hydroxychloroquine: A Cross-Sectional Study 1396/07/01 20:15:50

نویسندگان : Goldis ESPANDAR Jamileh MOGHIMI Raheb GHORBANI Mohsen POURAZIZI Mohammad-Ali SEIRI Shervin KHOSRAVI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal

A rare complication of topical atropine for treatment of eccrine hidrocystoma: Pharmacological fixed dilated pupils 1396/07/01 20:05:03

نویسندگان : Alireza Zandi Bahareh Abtahi-Naeini Mohsen Pourazizi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Cosmetic Dermatology

: بررسی رابطه حاشیه نشینی با آسیب های اجتماعی در منطقه حاشیه ای آهنگر محله ایزدشهر استان مازندران 1396/07/01 17:28:44

نویسندگان : علی وطن دوست
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهش درعلوم رفتاری

Using an Easy and Fast Modified Chemical Method for Detection of Methanol Content in Drinking Herbal Distillates 1396/07/01 13:25:14

نویسندگان : Maryam Nasouri Gazani shahab shariati Ali Rafizadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Analytical & Pharmaceutical Research

بررسی میزان رضایتمندي روستاییان از اجراي طرح هادي روستایی )مورد: روستاي توشن، شهرستان گرگان( 1396/07/01 11:04:06

نویسندگان : مهدی خداداد دکتر فضل اله اسمعیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله پژوهش های اقتصاد روستا

A review of hydrocarbons systems in the Miocene epoch with emphasis on Software TSC 1396/06/31 22:23:58

نویسندگان : Reza Moezzi nasab
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : 4th Yes Congress

Azolla Event Effect in the Climate Change 1396/06/31 22:15:30

نویسندگان : Reza Moezzi nasab
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : 4th Annual International Conference on Geology & Earth Science

تاثیرآموزش تاب آوری بر سلامت روان، خوشبینی و رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار 1396/06/31 20:22:31

نویسندگان : علی محمد ناعمیa
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : پژوهشنامه‌روانشناسی‌مثبت ‌

رابطة خودشيءانگاري با تابآوري و خوددلسوزي دانشجويان دختر(مطالعة موردي: دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار) 1396/06/31 20:17:18

نویسندگان : علی محمد ناعمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : زن در توسعه و سياست

رابطه سلامت عمومی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان دانشگاههای سبزوار 1396/06/31 20:09:21

نویسندگان : علی محمد ناعمی سمانه فقیهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چشم انداز راهبرد آمریکا در قبال ایران در دهه آینده 1396/06/31 14:43:29

نویسندگان : فرهاد درویشی سه تلانی زهره همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : مطالعات راهبردي