نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Optimization of flyrock and rock fragmentation in the Tajareh limestone mine using metaheuristics method of firefly algorithm 1396/05/03 08:23:39

نویسندگان : Parvin Faraji Asl Masoud Monjezi Jafar Khademi Hamidi Danial Jahed Armaghani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Engineering with Computers

Prediction of an environmental issue of mine blasting: an imperialistic competitive algorithm-based fuzzy system 1396/05/03 08:15:57

نویسندگان : Mahdi Hasanipanah H. Bakhshandeh Amnieh H. Khamesi D. Jahed Armaghani S. Bagheri Golzar A. Shahnazar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : International Journal of Environmental Science and Technology

بررسی سیستم فاضلاب شهر تبریز (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب قراملک تبریز) 1396/05/02 23:40:11

نویسندگان : عقیل اسماعیل زاده ملکی سپیده خانزاده ژیلا نصوری گزنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : 2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سیستم مدیریت دانش در محیط فازی شهودی با ترکیب QFD و TOPSIS 1396/05/02 23:26:50

نویسندگان : اسماعیل رشیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

برسي تاثیر مدل منابع انساني IDRO بر معیارهای برندسازی H.R و تاثیر آن در افزایش شهرت و برند صنعت بیمه )مطالعه موردی: بیمه تامین اجتماعي( 1396/05/02 23:22:07

نویسندگان : اسماعیل رشیدی دکتر محمدعلی عالمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

نظارت بر حرفه حسابرسی 1396/05/02 01:55:33

نویسندگان : مرتضی کاظم پور جهانگیر رضوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : حسابدار رسمی

بررسی شمارش کلی میکروارگانیسم ها در صنعت آرد 1396/05/02 00:58:32

نویسندگان : مریم شمشیرساز
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع ومصرف

تاثیر گاز ازن بر روي نگهداري گندم 1396/05/02 00:39:20

نویسندگان : مریم شمشیرساز رضافرهمند
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع ومصرف

تاثیر حرارت اهمیک برروی پروتئین 1396/05/02 00:33:24

نویسندگان : مریم شمشیرساز رضا اسماعیل زاده کناری
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع ومصرف

مطالعه منابع آلودگي خليج فارس و درياي عمان 1396/05/01 02:58:17

نویسندگان : ژیلا نصوری گزنی عقیل اسماعیل زاده ملکی محمد باباپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : دومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته هایی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تبیین مدل ژئوپلیتیک روابط ایران و پاکستان 1396/04/31 05:23:34

نویسندگان : حمیدرضا محمدی ابراهیم احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پژوهش های جغرافیای انسانی

Investigation of Liquid-liquid Equilibria of Ternary System (Water + Phosphoric acid + Organic Solvent) at T=318.2 K 1396/04/29 23:01:24

نویسندگان : Behnaz Mohammadi Khanghah Ali Ghanadzadeh Gilani Maryam Nasouri Gazani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

The effect of alcohol-based handrub solution on hands skin integrity of health care providers 1396/04/29 21:34:33

نویسندگان : Abdolmotaleb Hassani Roghieh Nazari Hamid Sharif Nia Peiman Fereidouni
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : JNMS

The Effect of Health Messages on Job Stress of NursesWorking in ICU 1396/04/29 20:28:15

نویسندگان : Behnam Esbakiyan Bandpey Majideh Heravi-Karimooi Nahid Rejeh Hamid Sharif Nia
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Crit Care Nurs J

COLLAGEN-BASED CuO NANOPARTICLES: A NEW ADSORBENT FOR REMOVAL OF CYPERMETHRIN FROM WATER 1396/04/29 17:51:20

نویسندگان : آرزو نجائی بهار رحمانی فر عقیل اسماعیل زاده ملکی ژیلا نصوری گزنی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Fresenius Environmental Bulletin