نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مشکلات اقتصاد ایران تحریم ها نیست تصویب هاست 1396/09/01 11:13:46

نویسندگان : حمید باقریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : روزنامه شرق

رابطه میان آموزش الکترونیکی و توانمند سازی معلمان شهرستان دلفان 1396/08/30 15:03:09

نویسندگان : مهرداد نامداری ابراهیم یعقوب زاده سعید رستمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

Effect of L-Carnitine on Serum Parameters in Alloxan-inducedDiabetic male rats 1396/08/30 14:44:40

نویسندگان : Zahra Sasaninejad Maryam Eidi Mona Ahmadalizadeh Khanehsar Reza Ghahramani Fatemeh Torabi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Society of Education, India

آسیب های اجتماعی 1396/08/30 13:33:05

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Investigation of Oxygen Reduction Reaction on Halogen-doped Graphene Nanosheets 1396/08/30 12:12:59

نویسندگان : Karim Kakaei Amin Balavandi Kamran Marzang
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran

Electrochemical Manufacturing of Graphene and Its Decoration with Nano Pt-Sn Alloy for Ethanol Oxidation in DEFCS 1396/08/30 12:06:42

نویسندگان : Karim Kakaei Kamran Marzang Amin Balavandi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : 7th Iranian Fuel Cell Seminar

Synthesis of Silver Palladium alloy based on graphene for alkaline anionic membrane fuel cell 1396/08/30 12:00:29

نویسندگان : Karim Kakaei Amin Balavandi Maryam Dorraji Kamran Marzang
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : 7th Iranian Fuel Cell Seminar

Fabrication of Pt–CeO 2 nanoparticles supported sulfonated reduced graphene oxide as an efficient electrocatalyst for ethanol oxidation 1396/08/30 11:43:22

نویسندگان : Karim Kakaei Aylar Rahimi Somayeh Husseindoost Milad Hamidi Hakimeh Javan Amin Balavandi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : International Journal of Hydrogen Energy

تأثیر و پیامدهای رسانه ها (ماهواره) بر زندگی افراد ایرانی 1396/08/30 01:29:00

نویسندگان : افسانه رزاقی رباطی خالد دودمان فخرالدین حسنلویی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : ماهنامه علوم انسانی و ورزشی

The Association between Early Maladaptive Schemas and brain- behavioral systems in the Patients with Migraine Headaches 1396/08/30 00:57:57

نویسندگان : Atefeh Bashiri Nejadian Reza Johari Fard
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : چهارمین کنگره بین‌المللی پزشکی روان‌تنی

Synthesis of halogen-doped reduced graphene oxide nanosheets as highly efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction 1396/08/30 00:13:40

نویسندگان : Karim Kakaei Amin Balavandi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Journal of Colloid and Interface Science

Hierarchically porous fluorine-doped graphene nanosheets as efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction in gas diffusion electrode 1396/08/30 00:06:50

نویسندگان : Karim Kakaei Amin Balavandi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Colloid and Interface Science

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ماندگاری در درمان اعتیاد 1396/08/29 23:57:18

نویسندگان : دکتر مجید عیدی مهرداد نامداری زهرا دهقانی زاده صوفیا صیادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی دوره 2شماره 4 .بهار وتابستان 1396"صص 139_154

نقد کهن الگویی «سفر قهرمان» افسانة بانوی حصاری هفت پیکر نظامی بر اساس نظریة یونگ و کمپبل 1396/08/29 23:29:10

نویسندگان : رمضان مجوزی علی عابد کهخاژاله
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : فطلنامه ادبیات داستانی

سبک شناسی زبان موسیقایی شعر قاآنی شیرازی 1396/08/29 23:17:25

نویسندگان : رمضان مجوزی محمد مجوزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی

بررسی رابطه بین رفتار شهروند سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج 1396/08/29 21:24:32

نویسندگان : زهرا قنبرپور لیلا بیگدلی زهرا سامانی
زبان : فارسی سال انتشار : __96 محل پذیرش : اولین همایش ملی آموزش حقوق شهروندی

مقایسه پردازش حسی و تاب آوری در کودکان ADHD,,سلوک وعادی 1396/08/29 21:06:00

نویسندگان : ناهیدرامک علیرضا سنگانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : هشتمین همایش روانپزشکی کودک .نوجوان