نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

« شاخص های فرهنگ کارآفرینی درسطح دانشگاه» 1396/12/01 03:13:26

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : کار و جامعه

توانمندسازی کارکنان 1396/12/01 03:09:25

نویسندگان : رسول رنجبریان پریسا زمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : کار و جامعه

تورم، اطلاعات مالي و نقش آن در تصميم‌گيري مديران 1396/12/01 02:11:53

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : اولین همایش داخلی حسابداری و مدیریت

اطلاعات مالي و تصميم‌گيري مديران 1396/12/01 01:32:43

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1387 محل پذیرش : سمینار منطقه ای تغییرات و ضرورتهای حسابداری و حسابرسی در دو دهه اخیر

ایجاد مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی 1396/12/01 01:13:44

نویسندگان : رسول رنجبریان محمد پاشایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

سبک زندگی اسلامی، رسانه، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 1396/12/01 01:10:41

نویسندگان : رسول رنجبریان محمد پاشایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

سرمایه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و فردی 1396/12/01 01:02:59

نویسندگان : رسول رنجبریان رامین خلیقی مجید ملکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

آموزش عالی و نقش آن در توسعه کارآفرینی 1396/11/30 23:59:42

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : همایش منطقه ای کارآفرینی و نقش آن در توسعه ملی و منطقه ای

خلاقیت و نوآوری در سازمانها 1396/11/30 23:53:10

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : همایش منطقه ای کارآفرینی و نقش آن در توسعه ملی و منطقه ای

بررسی رابطه خصوصی سازی و اشتغال و کارآفرینی 1396/11/30 23:35:43

نویسندگان : رسول رنجبریان ناصر صمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : همایش منطقه ای کارآفرینی و نقش آن در توسعه ملی و منطقه ای

بررسی لزوم انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1396/11/30 18:57:45

نویسندگان : حمید آشنا
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : رزونامه عصر آدینه

Role of Universities to Nurturing Entrepreneurial STUDENTS 1396/11/30 18:54:07

نویسندگان : Mohammad Khorasani Fatemeh Noori Hassanali Aghajani Sima Jafari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Journal of Engineering Technology

An Investigation of the Mutual Impact of Technological Readiness and Innovation in Global Competitiveness Field 1396/11/30 18:01:50

نویسندگان : Fatemeh Noori Mohammad Khorasani Mehrnaz tejari Arefeh esmaeil zadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Journal of Engineering Technology

Feasibility of Codification and Using Human Resource Strategy with SRP Model 1396/11/30 17:36:05

نویسندگان : Ali Mohammad Ahmadi Gharache Seyede-Nafiseh Mohammadi YousefNezhad Eniseh Javaherian Ehsan Mehrabanfar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : International Journal Of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management

Technology Portfolio Management Models: Boeing Case Study 1396/11/30 17:31:55

نویسندگان : Shahriar Ghorbani Golzari Nezhad Ehsan Mehrabanfar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : Asian Journal of Research in Business Economics and Management

ارائه مدل ده مرحله‌ای تدوین استراتژی منابع انسانی برمبنای نقاط مرجع استراتژیک 1396/11/30 17:20:46

نویسندگان : Hamed Dehghan Ehsan Mehrabanfar Mohsen Varmazyar
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : فصل نامه علمی پژوهشی راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک

بررسی سیستم پاداش در شرکت های سونی و هوندا 1396/11/30 16:31:41

نویسندگان : Ehsan Mehrabanfar
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : همایش مدیریت علوم نوین

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سلامت ایران با نگاهی به آینده 1396/11/30 15:44:03

نویسندگان : vahid farahmandian masoum farahmandian Ehsan Mehrabanfar Mehdi Afkhami Ardakani
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات