هر پژوهشگر عضو شده در شبکه، با توجه به مقالات، طرح ها، اختراعات و ... به اشتراک گذاشته خود و اعتبار و امتیاز اخذ نموده و می تواند دسترسی رایگان به منابع علمی و اطلاعاتی موجود در سایت داشته باشد. با ثبت مقالات پذیرش شده در سایت شبکه، و دریافت اعتبار پژوهشی نه تنها موجب اشتراک دانش در بین ایرانیان می گردد بلکه مالکیت علمی آن برای نویسندگان محرز شده و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری خواهد شد. علاوه بر این میزان ارجاعات و مستندات به مقالات علمی خود را افزایش خواهد داد. بدین صورت همانند جدول زیر با توجه به کیفیت مقالات پذیرش شده خود از سایت اعتبار دریافت نموده و با توجه به اعتبار اخذ نموده می تواند از منابع علمی و دیگر مقالات موجود در سایت استفاده رایگان نماید و همچنین با توجه به امتیاز پژوهشی اخذ نموده از رتبه پژوهشی خود در بین پژوهشگران آگاهی یافته و میزان ارجاعات و آنالیز فعالیتهای پژوهشی شما نیز مشخص می گردد. اعتبارات پژوهشی قابل افزایش و کاهش می باشد در حالی که امتیاز پژوهشی تنها در صورتی که میزان فعالیتهای پژوهشی شده کاربر افزایش یابد و در سایت بارگزاری نماید قابل افزایش است و ضمن دریافت اعتبار پژوهشی آن، رتبه آن در میان پژوهشگران تغییر خواهد نمود.


محاسبه اعتبار و امتیاز پژوهشی(مقالات)
ردیف
محل پذیرش
اعتبار پژوهشی (ریال)
امتیاز پژوهشی (حداکثر)
1
پذیرفته شده در مجلات  Scopus ,ISI, با IF>0
70000
7
2
پذیرفته شده در مجلات  Scopus ,ISI, با  IF=0
60000
6
3
پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی و ISC
50000
5
4
پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری
40000
4
5
پذیرفته شده در مجلات علمی ترویجی
30000
3
6
مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها
20000
2
7
خلاصه مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ها
10000
1
  تنظیم جدول امتیازات پژوهشی مقالات  با توجه به آئین نامه های پژوهشی دانشگاههای مختلف و در نظر گرفتن کلیه رشته ها بوده است و وجود اختلافات جزئی در آن طبیعی می باشد.
 

 نحوه توزيع امتياز مقالات مشترك

تعداد نویسندگان
سهم هر يک از نویسندگان از امتياز مربوط
مجموع ضرايب
اول
هر يک از بقيه نویسندگان
1
100%
-
100%
2
80%
50%
130%
3
75%
40%
155%
4
70%
35%
175%
5
60%
30%
180%
6 و بيشتر
50%
28% (درمجموع 140%)
190%
 
 
امتیازات کتابها
شماره
نوع کتاب
امتیاز
اعتبار (تومان)
۱
تالیف
۱۵
۱۵۰۰۰
۲
ترجمه
۱۰
۱۰۰۰۰
۳
سایر
۳
۳۰۰۰
البته امتیازدهی صحیح کتابها به این صورت است که باید هر کدام از کتابها حداقل توسط دو داور متخصص همان موضوع بررسی گردند و در اینحالت امتیازات لازم باتوجه به داوری انجام شده تخصیص داده شود و کتابها متفاوتند یکی مرجع و به چاپ چندم رسیده و دیگری ... از آنجایی که همچین امکانی در شبکه وجود ندارد امتیازاتی کلی برای آن در نظر گرفته شده است.
 
 
امتیازات طرح های پژوهشی
شماره
طرح های پژوهشی
امتیاز
اعتبار (تومان)
۱
مجری
۱۲
۱۲۰۰۰
۲
همکار
۶
۶۰۰۰
البته امتیازدهی صحیح طرح ها نیز به این صورت است که باید هر کدام از طرحهاحداقل توسط دو داور متخصص همان موضوع بررسی گردند و در اینحالت امتیازات لازم باتوجه به داوری انجام شده تخصیص داده شود و  طرح ها متفاوتند یکی دانشگاهی و در سطح ملی و دیگری ... از آنجایی که همچین امکانی در شبکه وجود ندارد امتیازاتی کلی برای آن در نظر گرفته شده است.
 
 
امتیازات اختراعات
شماره
اختراعات
امتیاز
اعتبار (تومان)
۱
اختراع ثبت شده
۲۰
۲۰۰۰۰
 
هدف شبکه پژوهشگران ایرانی نه تنها ایجاد انگیزه و تحرک بخشیدن به فعالیت های پژوهشی ایرانیان می باشد بلکه درصدد کاربردی کردن این پژوهش ها به وسیله خود پژوهشگران و ایجاد ارتباط بین آنها و صنایع ایرانی می باشد.
 

جشنواره ها:

عنوان

امتیاز

اعتبار(ریال)

جشنواره هاي بين المللي

۵

۵۰۰۰۰

جشنواره هاي داخلي (خوارزمي ، رازي ، فارابي، حسابي، ابن سينا، تقدیر از پژوهشگران ایرانی)

۴

۴۰۰۰۰

سایر جشنواره ها

۲

۲۰۰۰۰

 

 

عضویت در کمیته ها:

عنوان

امتیاز

اعتبار(ریال)

عضو در هيئت تحريريه مجلات علمي معتبر داخلی

۲

۲۰۰۰۰

عضو در هيئت تحريريه مجلات علمي معتبر خارجی

۳

۳۰۰۰۰

عضویت در انجمن های علمی معتبر

۲

۲۰۰۰۰

عضویت در هیئت مدیره انجمن های علمی معتبر

۳

۳۰۰۰۰

عضویت در کمیته علمی کنفرانس های معتبر داخلی

۰.۵

۵۰۰۰

عضویت در کمیته علمی کنفرانس های معتبر خارجی

۲

۲۰۰۰۰

دبیر، دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های معتبر داخلی

۲

۲۰۰۰۰

دبیر، دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های معتبر خارجی

۳

۳۰۰۰۰

مدیر مسئول و سردبیر مجلات علمی معتبر خارجی

۵

۵۰۰۰۰

مدیر مسئول و سردبیر مجلات علمی معتبر داخلی

۴

۴۰۰۰۰

عضویت در شوراهای پژوهشی

۲

۲۰۰۰۰

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

۲

۲۰۰۰۰

عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی

۲