شبکه پژوهشگران ایرانی شبکه اجتماعی است که در آن فعالیتها و ارتباطات علمی و پژوهشی صورت می گیرد و کلیه کاربرهای عضو شبکه از این  امکان برخوردارند تا با دیگر پژوهشگران درزمینه های علمی ارتباط برقرار نمایند. و از مباحث و مطالب مشترک علمی استفاده نمایند. ضمن اینکه با ایجاد انجمن ها و کمپین های علمی، نقد و بررسی مقالات یکدیگر، اطلاع رسانی علمی، پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان، و ... محیط پویایی را ایجاد نموده و از مزایای آن بهره مند گردند.

عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی