هر کاربر در صورت داشتن شرایط لازم و عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی و با توجه به حوزه تحصیلی، رشته تحصیلی، جنسیت و بازه زمانی عضویت کد پژوهشگری مختص به خود را دریافت می نماید. پژوهشگران برای عضویت نهایی و دریافت کد پژوهشگری در سایت شبکه پژوهشگران ایرانی حداقل باید 2 مقاله پذیرش شده خود را به اشتراک بگذارند تا پژوهشگر بودن آنها مورد تایید قرار گیرد.

 موارد استفاده کد پژوهشگری ملی:

 
- استاندارد سازی فعالیت های پژوهشی
- مستند شدن مقالات بارگزاری شده با کد پژوهشگری نویسنده
- بررسی صحت و سقم تعداد و کیفیت مقالات عنوان شده در رزومه ها
- عدم به کارگیری اسامی در جاهای غیر ضروری
- اعلام رتبه و مرتبه پژوهشی کاربر با استفاده از کد
 
 
شش رقم آخر ……
جنس
رشته تحصیلی
حوزه تحصیلی
کد پیش فرض
 
مرد 1
01 الی 99
1
علوم انسانی
98
01 الی 99
2
علوم پایه
01 الی 99
3
فنی و مهتدسی
زن 2
01 الی 99
4
هنر
01 الی 99
5
علوم پزشکی
983082000024
98308
983
98

 

عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی