هر پژوهشگر عضو شده در شبکه با توجه به مقالات، کتابها و .. اشتراک گذاشته خود و اعتبار و امتیاز اخذ نموده می تواند دسترسی رایگان به منابع علمی و اطلاعاتی موجود در سایت داشته باشد. با ثبت مقالات پذیرش شده در سایت شبکه، و دریافت اعتبار پژوهشی نه تنها موجب اشتراک دانش در بین ایرانیان می گردد بلکه مالکیت علمی آن برای نویسندگان محرز شده و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری خواهد شد. علاوه بر این میزان ارجاعات و مستندات به مقالات علمی خود را افزایش خواهد داد. بدین صورت همانند جدول زیر با توجه به کیفیت مقالات پذیرش شده خود از سایت اعتبار دریافت نموده و با توجه به اعتبار اخذ نموده می تواند از منابع علمی و دیگر مقالات موجود در سایت استفاده رایگان نماید. و همچنین با توجه به امتیاز پژوهشی اخذ نموده از رتبه پژوهشی خود در بین پژوهشگران آگاهی یافته و میزان ارجاعات و آنالیز فعالیتهای پژوهشی شما نیز مشخص می گردد. اعتبارات پژوهشی قابل افزایش و کاهش می باشد در حالی که امتیاز پژوهشی تنها در صورتی که تعداد مقالات پذیرش شده کاربر افزایش یابد و در سایت بارگزاری نماید قابل افزایش است و ضمن دریافت اعتبار پژوهشی آن، رتبه آن در میان پژوهشگران تغییر خواهد نمود.


محاسبه اعتبار و امتیاز پژوهشی(مقالات)
ردیف
محل پذیرش
اعتبار پژوهشی (ریال)
امتیاز پژوهشی (حداکثر)
1
پذیرفته شده در مجلات  Scopus ,ISI, ISC با IF>0
70000
7
2
پذیرفته شده در مجلات  Scopus ,ISI, ISC با  IF=0
60000
6
3
پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی
50000
5
4
پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری
40000
4
5
پذیرفته شده در مجلات علمی ترویجی
30000
3
6
مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها
20000
2
7
خلاصه مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ها
10000
1
 

  

نحوه توزيع امتياز مقالات مشترك
تعداد نویسندگان
سهم هر يک از نویسندگان از امتياز مربوط
مجموع ضرايب
اول
هر يک از بقيه نویسندگان
1
100%
-
100%
2
80%
50%
130%
3
75%
40%
155%
4
70%
35%
175%
5
60%
30%
180%
6 و بيشتر
50%
28% (درمجموع 140%)
190%