فرهنگ سازی اخلاق علمی و پژوهشی و مستند نمودن مقالات علمی پژوهشگران، جلوگیری از سرقت علمی و سوء استفاده های احتمالی از اهداف مهم راه اندازی شبکه پژوهشگران ایرانی می باشد. از این رو با توجه به مستندسازی مقالات به نام نویسندگان آن، و نرم افزارهای موجود در سایت شبکه پژوهشگران ایرانی همواره مراقب مالکیت مادی و معنوی مقالات خواهد بود. و انشالله در آینده ای نه چندان دور سرقت علمی و سوء استفاده های احتمالی به حداقل ممکن خواهد رسید.

 

 عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی