امتیازدهی صحیح طرح ها به این صورت است که باید هر کدام از طرح ها حداقل توسط دو داور متخصص همان موضوع بررسی گردند و در اینحالت امتیازات لازم باتوجه به داوری انجام شده تخصیص داده شود و طرح ها متفاوتند یکی دانشگاهی و در سطح ملی و دیگری ... از آنجایی که همچین امکانی در شبکه وجود ندارد امتیازاتی کلی برای آن در نظر گرفته شده است ولی شامل قوانین زیر می گردد:

برای طرح های پژوهشی نیاز است گواهی رسمی پایان کار از کارفرما(سازمان و ...) که ممهور به مهر و امضاء و تاریخ و شماره نامه می باشد و شما در آن گواهی به عنوان مجری و یا همکار معرفی شده اید را بارگزاری گردد. همه طرح ها باید دارای قرار داد باشند. معرفی بیش از ۳ طرح در یک نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای بیشتر از ۳ طرح نیاز است برای هر یک نامه ای مستقل تنظیم گردد. بیش از ۱۰ طرح برای یک سازمان خاص ترتیب اثر داده نخواهد شد. بیش از ۲ طرح برای یک موسسه و شرکت خصوصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- پژوهشگران گرامی هیچ اجباری در بارگزاری فعالیتهای پژوهشی شما وجود ندارد در نتیجه فعالیتهای پژوهشی را که از نظر خودتان دارای شرایط اشتراک گذاری می باشند بارگزاری نمایید. (سایت کپی رایت آنلاین مجلات /  بارگزاری هر نوع طرح و چکیده طرح نظامی، حتی عنوان طرح نیز ممنوع می باشد و در صورت مشاهده حذف می گردد).