در حال حاضر ۶ بخش در فعالیتهای پژوهشی شبکه دارای امتیاز می باشند که شامل: مقالات - کتابها - طرح های پژوهشی - اختراعات - جشنواره ها - کمیته ها می باشد سایر مباحث دارای امتیاز می باشند ولی فعلا در شبکه امکان بررسی و امتیازدهی به این بخش ها وجود ندارد.

جشنواره ها:

تنها به گواهی های رسمی که مربوط به جشنواره برگزار شده ای باشد امتیاز تخصیص داده می شود و و یا اگر دارای کسب گواهی پژوهشگر برتر(پژوهشگر برتر در کنفرانس شامل آن نمی شود) باشند نیز امتیاز تخصیص داده می شود سایر موارد شاید دارای امتیاز باشند ولی مربوط به این بخش نمی باشند و امتیاز و اعتباری بدان تخصیص داده نمی شود.

عضویت در کمیته ها:

عضویت در کمیته ها نیز کاملا تفکیک شده می باشد امتیازات کامل تنها به انجمن ها، مجلات و ... معتبر تخصیص می بابد برای مثال عضویت در انجمنی دانشجویی امتیاز سایر بدان تعلق می گیرد عضویت درهیئت تحریریه مجله ای که دارای نمایه های تخصصی و استنادی معتبر نمی باشد و مجله داخلی که از وزارت ارشاد دارای مجوز نمی باشد دارای امتیاز کامل نخواهد بود و در صورت جعلی نبودن و ... و به تشخیص کارشناس شبکه امتیاز سایر بدان تعلق می گیرد. برای کنفرانسها و مجلات جعلی و نامعتبر هیچکونه امتیاز و اعتباری تخصیص داده نخواهد شد. امتیاز عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی تنها به عزیزانی که در جشنواره شرکت نموده و کارت عضویت گرفته اند تعلق می یابد.

نکات کلی:

- همایش ها و عناوین برتر در همایش ها به بخش جشنواره مرتبط نمی باشند

- کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط به این بخش نمی باشند و در حال حاضر امتیازی در شبکه بدان تعلق نمی گیرد

- فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، هنری و عناوین کسب شده در آن دارای امتیاز پژوهشی نمی باشند

- عضویت در کمیته ها و انجمن های علمی دانشجویی امیتاز سایر را شامل خواهد شد

- عضویت در کمیته های علمی و اجرایی کنفرانسهای جعلی دارای امتیاز نمی باشد

- کنفرانسها باید دارای نمایه ISC باشند و یا دارای تصاویر جامعی از برگزاری در تاریخ مشخص

- برای اخذ امتیاز گواهی و نامه رسمی برای موارد انتخابی الزامی است

- برای هر مجله و کفرانس تنها یکبار امتیاز داوری محاسبه می شود و تعداد مقالات داوری مرتبط نمی باشد

- برای هر سازمان و دانشگاه و ... یکبار عضویت در کمیته های علمی آن محاسبه می گردد