باتوجه به راه اندازی پنلهای فروشگاهی در سایت شبکه و انجام معاملات مالی در این پنل ها و همچنین به جهت افزایش امنیت سایت شبکه و کاربران عضو آن گواهینامه SSL بر روی دامنه های سایت شبکه نصب گردید