پنجمین   جشنواره    تقدیر   از   پژوهشگران   ایرانی  - بهمن ماه   ۱۳۹۹

 

شبکه پژوهشگران ایرانی در نظر دارد پنجمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی را در بهمن ماه ۱۳۹۹برگزار نماید به احتمال زیاد باتوجه به بیماریهای واگیردار و هزینه های برگزاری حضوری و .. این جشنواره به صورت مجازی بوده و با پایین درنظر گرفتن هزینه های ساخت هدایا و گواهی و ... امید است بیشتر پژوهشگران بتوانند از این خدمات استفاده نمایند

 

شبکه پژوهشگران – پژوهشگر – پژوهش – پژوهشگر برجسته – مقالات – کتاب – طرح – فرهیختگان – دانشگاهیان – دانشجویان – فروشگاه پژوهشی – پایگاه داده – پایگاه اطلاعات علمی – پایگاه علم – دیتا بیس – جشنواره پژوهشی – کنفرانس علمی – تبلیغات علمی – شبکه علمی – شبکه علمی اجتماعی – پژوهشکران ایرانی – پایگاه اطلاعات ایرانیان – شبکه فرهیختگان – انجمن علمی – انجمن پژوهشگران – انجمن فرهیختگان – انجمن اساتید – شبکه اساتید علمی – رویدادهای علمی – صندوق پژوهشگران – صندوق دانشگاهیان – فروشگاه پژوهشگران - شبکه پژوهشگران ایرانی - محسن کلیج - علی صابری - گواهی پژوهشگری - جشنواره علمی - مقاله - مقالات کنفرانس - شبکه پژوهشی - جوایز علمی - دیتابیس مقاله و کتاب - طرح پژوهشی - ایده - اختراع - گواهی علمی معتبر - سطح پژوهشگری - رتبه پژوهشگری - امتیاز پژوهشی – فروشگاه علمی – مقالات isi – مقالات علمی و پژوهشی – مجلات علمی و پژوهشی – مجله – طرح صنعتی – رویداد علمی – رویدادهای علمی – تجهیزات پژوهشی – تجهیزات علمی – فروش تجهیزات علمی – فروش کتاب – فروش مقاله – فروش طرح – فروش اختراع – فروش ایده – فروش کد و نرم افزار- فروش مجله – فروش نشریه – فروش اپلیکیشن – فروش فصلنامه –   Researchers Network - Researcher - Research - Outstanding Researcher - Articles - Books - Design - Scholars - Academics - Students - Research Store - Database - Scientific Database - Science Database - Research Festival - Scientific Conference - Scientific Conference - Scientific Advertising - Scientific Network - Social Scientific Network - Iranian Researchers - Iranian Database - Scholars Network - Scientific Association - Researchers Association - Scholars Association - Professors Association - Scientific Professors Network - Scientific Events - Researchers Fund - Academics Fund - Researchers Store - Iranian Researchers Network - Mohsen Klij - Ali Saberi - Research Certificate - Scientific Festival - Article - Conference Papers - Research Network - Scientific Awards - Article and Book Database - Research Project - Idea - Invention - Valid Scientific Certificate - Research Level - Research Rank - Research Score - Scientific Store - ISI Articles - Scientific and research articles - Scientific and research journals - Magazine - Industrial design - Scientific event - Scientific events - Research equipment - Scientific equipment - Sales of scientific equipment - Book sales - Article sales - Design sales - Invention sales - Idea sales - Code and software sales Software - Sales m جله - Magazine Sales - Application Sales - Quarterly Sales -

 

 شبکه پژوهشگران ایرانی در نظر دارد پنجمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی را در بهمن ماه ۱۳۹۹برگزار نماید به احتمال زیاد باتوجه به بیماریهای واگیردار و هزینه های برگزاری حضوری و .. این جشنواره به صورغیرحضوری خواهد بود و با پایین درنظر گرفتن هزینه های حداقلی برای ساخت هدایا، گواهی، تندیس، لوح و ... امید است بیشتر پژوهشگران بتوانند از این خدمات استفاده نمایند

جشنواره پژوهشگران
 

جشنواره پژوهشگران

جشنواره پژوهشگران

جشنواره پژوهشگران
   

(شبکه پژوهشگران ایرانی: بزرگترین جامعه مجازی پژوهشگران ایران)