مقطع : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامي مهاباد
تاریخ دفاع : 1392/06/31
اساتید راهنما :
اساتید مشاور :
اساتید داور :
مشاهده سایر پایان نامه های لقمان هیکلی
هدف از پژوهش حاضر،بررسی و تعیین رابطه فرهنگ سازماني با مسئوليت اجتماعي در سازمان امور مالياتي استان آذربايجان غربي است، لذا پژوهش از نظر هدف كاربردي، از نظر ماهيت و روش توصيفي، از نظر نوع پيمايشي است. از آن ‌جا که رابطه بين دومتغیر را بررسي مي‌کند، تحقيق از نوع همبستگي نيز مي‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه كاركنان سازمان امور مالياتي استان آذربایجان غربی که حجم کامل آنبرابر 497 نفر است، می¬باشد. از این تعداد براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه ای 213 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. پس از تعیین حجم نمونه پرسشنامه¬های استاندارد فرهنگ سازماني دنیسون(2007) و مسئوليت اجتماعي زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم (2002) در بین نمونه پخش شد. پس از جمع¬آوری داده ها و اطلاعات تقریباً 10 درصد از کل پرسشنامه¬ها یا ارجاع نشده و یا قابل تحلیل نبودند لذا از جریان تحلیل حذف گردیده¬اند. نمونه نهایی تحقیق 195 نفر می-باشد که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شدند. نتایج حاکی از آن است که: بين فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي در سازمان امور مالياتي استان آذربايجان غربی رابطه معناداریدرسطح01/0 p<وجود دارد و فرهنگ سازمانی به تنهایی میتواند 36درصد از تغییرات مسئوليت اجتماعي را تبیین نماید. همچنین بين مولفه های فرهنگ سازمانی همچون "درگير شدن در کار"، "سازگاری" ، "انطباق پذيري" و "ماموريت" هر کدام با مسئوليت اجتماعي در سطح01/0 p< رابطه وجود دارد و درگير شدن در کار به تنهایی میتواند27 درصد، سازگاری به تنهایی 24 درصد، انطباق پذيري به تنهایی 10 درصد و ماموريت به تنهایی میتواند 29 درصد از تغییرات مسئوليت اجتماعي را تبیین نماید.